Erbjudande deltagare i bastugrupper 2016 – 2022

t

ERBJUDANDE – VÄG TILLBAKA

Rör alla som deltagit i bastugrupperna 2016 – 2022

 

Hej alla bastubadare från perioden 2016 – 2022 och framåt

I nedan ser ni tre knappar: Beslut, Bakgrund samt Avtal. Vänligen klicka på dem och ladda ner dokumenten. Ni väljer själva om ni vill överklaga beslutet, anta vårt erbjudande eller avstå båda delarna. 

Bakgrundsbeskrivning

Situationens allvar: Under en period av arton månader har vår förening stött på kontinuerliga svårigheter relaterade till avsaknaden av obligatorisk administration och ekonomiska bidrag från deltagare i våra aktiviteter både under den perioden och redovisning och betalning för perioden innan dess 2016 – 2022. Trots upprepade uppmaningar, har kravet på inlämning av aktivitetsrapporter, samt inbetalning av deltagar- och medlemsavgifter, förblivit otillfredsställt för en överväldigande majoritet av 95-98% av deltagarna. Detta inkluderar även utebliven redovisning av intäkter från otillåten uthyrning av föreningens egendom. Den inbetalning som tillslut inkom 30 oktober 2023 var lägre än avtalet som givit er denna rabatt under förutsättning att en samtidig redovisning av perioden 2016 – 2022 lämnades in.

Tyvärr kom aldrig den redovisning vi blivit lovade. Deltagaravgiften för 2022 är därför 3500 kr per grupp varför en stor skuld kvarstår från detta år i denna del. För 2022 saknas avgift á 3000 kr per termin per grupp samt i princip samtliga deltagares medlemsavgifter. Detsamma gäller för åren 2016 – 2021.

I detta läge tvingades föreningen avbryta vidare förhandlingar och erbjudanden om ytterligare kompromisser då ni ej levererat något av det som utlovats i tidigare avtal. Vi granskade allt material som fanns att tillgå. Där framgick att i princip alla hade stora medlemsskulder och/eller deltagaravgiftsskulder. Frågan lyftes på styrelsemötet i december 2023 utifrån föreningens regelverk. Regelverket är tydligt i denna del. Styrelsen skall adresserar denna typ av ärenden inom viss tid med vissa tydligt angivna konsekvenser. De ni ser i beslutet.

Vi beklagar att vi tvingades att ta denna väg men konstaterar att vi försökt lösa detta under 18 månader utan framgång.

Föreningens insatser: En omfattande utredning har genomförts för att kartlägga omfattningen av dessa brister. Trots föreningens ansträngningar att erbjuda generösa lösningar, som syftat till att underlätta efterlevnaden av dessa krav och främja en positiv framtid, har responsen varit otillräcklig.

Missförstånd och misskommunikation: Det har framkommit att en betydande del av våra deltagare kan ha missförstått sin ställning och sina åtaganden på grund av felaktig information från sina ledare. Denna situation har skapat en olycklig klyfta mellan föreningens förväntningar och deltagarnas uppfattning om sina skyldigheter.

Förtydligande och erbjudande

Klartext om föreningens ståndpunkt: Vi vill tydligt förmedla att föreningens intentioner alltid har varit och fortsätter att vara inriktade på att lösa dessa frågor med största möjliga hänsyn och flexibilitet. Vårt mål är inte att fördöma, utan att återställa ordningen och säkerställa en rättvis behandling för alla inblandade.

Generöst erbjudande trots utmaningar: Mot bakgrund av dessa missförstånd och den påföljande avsaknaden av samarbete, väljer vi att se framåt och föreslår en väg ut ur detta dilemma. Vi erbjuder att nollställa utestående skulder mot en symbolisk inbetalning och en överenskommelse om efterlevnad av föreningens regler framöver. Detta inkluderar ett åtagande om förskottsbetalning av deltagaravgifter som en bekräftelse på deltagarnas vilja att bidra positivt till föreningens framtid samt en inlämning av ansökan om nytt medlemskap (inbetalning av ny medlemsavgift) De som accepterar avtalet och betalar in avgifterna kan sedan börja delta i verksamheten direkt.

Fram till erbjudandet accepteras gäller att alla medlemsinbetalningar som sker i nuvarande period kvittats mot äldre skulder i enlighet med gällande regelverk. (Detta oberoende vad som står i medlemsportalen där detta inte framgår – Den informationen ändras först när ärendets accept- eller bestridande frister löpt ut.)

Viktigt beslut: För att detta erbjudande ska vara giltigt individuellt krävs endast godkännande av individen men för att den skall vara giltig för hela gruppen så krävs ett fullständigt godkännande från alla berörda parter. Vi uppmanar starkt alla inblandade att välja denna väg, som erbjuds i god tro och med en önskan om försoning och framåtblickande samarbete.

Missa inte informationen om möjlighet att överklaga beslutet: Detaljerna framgår av beslutsbrevet. I övrigt konstaterar vi bara att till fristen för överklagande och dito frist för accept av avtalet så kvarstår ni alla som ogiltiga medlemmar fram till föreningens beslut vunnit laga kraft eller ni presenterat material som ger styrelsen anledning att riva upp ert beslut. Ett accepterat avtal utgår sedan från läget efter denna beslutet har vunnit laga kraft.

Slutord: Vi förstår att situationen har varit komplicerad, särskilt för de som oavsiktligt hamnat i denna ställning på grund av missledande information via ledare (oavsiktligt eller ej.) Detta är vår utsträckta hand till er alla – ett erbjudande om att börja om på nytt med en klar och gemensam förståelse för våra mål och förpliktelser.

Vi hoppas på ett positivt gensvar och ser fram emot att bygga en starkare och mer sammanhållen förening tillsammans.

 

Styrelsen Korpföreningen Tyresö

 

STYRELSENS BESLUT

BAKGRUND

AVTAL