MEDLEM

t

MEDLEMSINFORMATION

Våra rättigheter och skyldigheter

Hej alla nuvarande och kommande medlemmar

På den här sidan finner ni länkar till viktig medlemsinformation. Ta för vana att titta in här då och då så ni inte missar något av vikt. Hoppas ni vet att ni är vår viktigaste tillgång. Det är för er vi finns till. Hjälp oss därför bli bättre med feedback om det är något ni skulle vilja förbättra.

Ställ även gärna upp som sektionsledare, ledare, medhjälpare vid arrangemang samt inte minst som förtroendevald så vi tillsammans kan arbeta för att bli allt bättre. 

 

Just nu är denna sida under arbete) ni får därför gå till respektive flik till vi hunnit med detta. (Sker etappvis parallellt med övrigt arbete.=

 

Väl mött ute i verksamheten vänner

 

Styrelsen

Medlemsinformation

Stadgar och övrigt regelverk som styr föreningen

Sektionernas arbete

Övrigt

Är ni inte medlem ännu? Då hoppas vi ni blir det!

Instruktion

Viktig info!

Gör så här:

1. Klicka på lånken:
Bli medlem

Ni länkas då vidare till vår medlemsportal.

2. Välj Tyresö som ort.

3. fyll i alla era uppgifter.
(När det är klart är ni inne i medlemsportalen.)

4. Lägg medlemskap i varukorgen och betala

Backa tillbaka till vår hemsida: tyresokorpen.se

Följande gäller vid betalning

1. Vid betalning med kort eller Swish utgår inga avgifter.

2. Väljs faktura utgår avgift á 49 kr

3. Vid förening utgår en påminnelseavgift á 75 kr per påminnelse. Därutöver diskonto + 8 % ränta från förfallodagen. (Vi skickar tre påminnelser)

4. Har betalning ej inkommit därefter lämnas ärendet vidare till inkasso,

 

 

 

Medlem äger alltid rätt att fritt välja vilka aktiviteter den vill delta i. Så länge den betalt är denne välkommen.

Den har också rätt att delta i alla demokratiska processer. Detta är den mest grundläggande rättigheten en medlem har. Ta därför tillvara på den.

Vidare har en medlem alltid rätt ha få information om viktiga händelser som berör föreningen från styrelsen. Vår förening sköter detta främst via denna hemsida. Se därför till att följa det som publiceras här om ni är intresserade. 

Alla är skyldiga att betala sina medlemsavgifter samt deltagaravgifter för att få delta i vår verksamhet.

Vad som händer om man inte gör det?!

Att delta i verksamhet utan att ha betalt medlemsavgift någon gång innan är strängt förbjudet (undantaget de gånger när vi ger ickemedlem tillträde till en prova ett prova på tillfälle.)

Vi föresätter därför att vi beskriver de som avstår att betala medlemsavgift påföljande år men var medlem vid deltagandet förra gången i övrig text.

Rör det sig om person som ej betalt medlemsavgift under år de deltagit i vår varsamhet utan att ens erlägga avgift för dessa år i efterhand så måste styrelsen först fatta ett aktivt beslut att de beviljar inträdet oberoende av om de betalt det innevarande året eller inte.

Sen betalning

Fr.o.m. den dag betalning av deltagaravgift (ensild eller lagavgift) är försenad saknar medlem rätt att delta i berörd aktivitet. Den äger dock rätt att delta i de aktiviteter där denne betalt deltagaravgift fram till dess att förseningen öppnar ett uteslutandeärende. (Det senare sker endast om det gått lång tid och medlem trots detta ej tagit kontakt och betalar eller gör upp om en avbetalningsplan eller dyl.)

Lojalitetspliktens juridiska konsekvenser

Om en medlem under lång tid inte gjort rätt för sig förlorar den tillslut även rätten att delta i föreningens demokratiska processer. Föreningen ser detta som illojalt handlande vilket innebär att medlemskapet de facto upphör. (Hör ni av er och gör upp om en lösning samt håller den hände inget.) 

Styrelsen avgör från fall till fall – Både vid beviljande av inträde och när de får ärende på bordet om medlem/deltagare som ej gjort rätt för sig under lång tid.

Har de skäl att tro att det handlar om ett misstag eller att det kommer att lösa sig bör den avstå från att vidta några åtgärder.

Avgifter som kan vara bra att känna till

Vid deltagande i aktivitet utan att betala deltagaravgift till föreningens bankgiro (via medlemsportalen eller med direkt inbetalning) utfaller en straffavgift på 250 kr per tillfälle.

Deltagande utan att ha betalt medlemsavgift eller deltagaravgift ger dubbel straffavgift. (500 kr per tillfälle.)

Vid missad betalning skickas påminnelser, vilka debiteras med påminnelseavgift samt ränta.

Varför så stränga regler
Allt vi gör kostar pengar.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för föreningens fortlevnad. Det är därför av yttersta vikt att alla gör rätt för sig. Föreningen vill dock aldrig att medlem/deltagare skall få problem pga. oss. Hör därför av er så löser det sig.

Har ni t.ex. ekonomiska problem finns tom. möjlighet att efterskänka skulder.

Vi vill medlemmars bästa och hoppas ni vill detsamma mot oss!

MISSA DÄRFÖR INTE DESSA RÅD!

Väljer ni faktura gäller ovanstående.

Medlem har ett enskilt ansvar för alla enskilda avgifter och ett solidariskt ansvar för alla lagaktiviteter (dess deltagaravgifter.)

Rätt att delta i aktivitet återfås så fort full betalning erlagts.

Rättighet att delta i demokratiska processer kontra skyldigheter i ovan

Rätt att delta i den demokratiska processen återfås om betalning inkommit till datum den demokratiska aktiviteten genomförs. (Mindre skulder och skulder i närtid påverkar inte rätten att delta.)

Det handlar bara om dem som häftar i stor skuld eller som under lång tid underlåtit att leva upp till ovanstående skyldigheter. (Medlemsavgifter nuvarande och historiska måste dock alltid vara betalda.)

Medlem är skyldig att känna till ovanstående skyldigheter samt de stadgar som i övrigt styr föreningen